Competities

Geen resultaten
Clubs

Geen resultaten
Artikelen

Geen resultaten
Zoeken..

Privacy Policy

Inhoudsopgave

1. Inleiding DailyOdds Privacyverklaring

2. Categorieën persoonsgegevens

3. Grondslag en doel voor gegevensverwerking

4. Periode van opslag

5. Ontvangers van persoonsgegevens

6. Beveiliging

7. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

a. Recht op inzage (artikel 15 AVG)

b. Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)

c. Recht op overdracht van gegevens (artikel 20 AVG)

d. Recht op het wissen van gegevens (artikel 17 AVG)

e. Recht op het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

f. Recht op stop van gegevensverbruik, bezwaar (artikel 21 AVG)

8. Plichten

Versie 2021

1. Inleiding DailyOdds Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van DailyOdds. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u en e-mail verzendt aan ons. Wij leggen u duidelijk uit hoe wij uw gegevens opslaan, hoelang deze bewaard blijven en wat precies het doel van de gegevensverwerking is. Daarnaast geven we duidelijk inzicht in hoe u gebruik kunt maken van uw rechten met betrekking tot gegevensverwerking. 

Wat doet DailyOdds precies? DailyOdds is de allergrootste betting community van de Benelux! Wij zijn meer dan alleen een oddsvergelijker. Wij zijn de informatiebron voor de echte liefhebber van sportweddenschappen. Dagelijks vind je bij ons tips en informatie om het beste resultaat uit jouw odds te boeken!  

In sommige situaties zullen wij persoonsgegevens verwerken (of laten verwerken). Om deze reden hebben we gekozen voor een uitgebreide privacyverklaring. Er zijn namelijk een aantal situaties waarin uw persoonsgegevens verwerkt, verzameld en gebruikt worden. Denk bijvoorbeeld aan het verzenden van facturen. Het is belangrijk dat u weet wat er met uw persoonsgegevens gebeurt en hoe u uw wensen met betrekking tot de omgang met uw persoonsgegevens aan ons kunt laten weten.

DailyOdds neemt uw privacy altijd serieus en zal persoonlijke informatie op een veilige manier verwerken en gebruiken. Alle artikelen in deze privacyverklaring zijn in overeenstemming met de geldende (Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG wetgeving). Deze Europese privacywetgeving is sinds 25 mei 2018 toepasselijk in Nederland.

Heeft u het idee dat er niet op correcte wijze wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet om direct contact met ons op te nemen, via het onderstaande e-mailadres!

info@dailyodds.com.

2. Categorieën persoonsgegevens 

Voor ons is het noodzakelijk bepaalde persoonsgegevens op te vragen om onze klanten zo goed mogelijk te kunnen helpen. Onder persoonsgegevens vallen iedere gegevens die te herleiden zijn naar een natuurlijk persoon. De persoonsgegevens die wij (over het algemeen) opvragen:

  • Voornaam (en achternaam);
  • E-mailadres.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden verstrekt, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze worden opgegeven voor verwerking door DailyOdds.

3. Grondslag en doel voor gegevensverwerking

Op grond van de AVG wetgeving zijn wij verplicht een rechtmatige grondslag te hebben voor de verwerking van persoonsgegevens. Artikel 6 lid 1 sub a, sub b en sub c van de AVG zijn toepasselijk op onze situatie: de verwerking van persoonsgegevens wordt gedaan op basis van uw toestemming, omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en DailyOdds of omdat het noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

Artikel 13 lid 1 sub c van de AVG schrijft ons vervolgens voor om duidelijk aan te geven voor welke ‘verwerkingsdoeleinden’ de persoonsgegevens bestemd zijn. Hieronder volgt daarom een overzicht met verschillende verwerkingsdoeleinden.

Er zijn een aantal doelen waar DailyOdds uw persoonsgegevens voor verzamelt;
1. Contact opnemen
Heeft u een e-mail gestuurd naar info@dailyodds.com? Of een bericht achtergelaten via social media ter beantwoording? Dan worden de door u verstrekte gegevens verwerkt. In de meeste gevallen zullen dit uw e-mailadres en naam zijn. Mocht u meer gegevens verstrekken dan worden deze gegevens verwerkt indien dit nodig blijkt voor de beantwoording van uw contactopname.  

2. Inschrijven nieuwsbrief
Wanneer een bezoeker van DailyOdds zich inschrijft voor een nieuwsbrief, gebeurt dit op basis van toestemming. Voor het verzenden van een nieuwsbrief wordt in ieder geval uw e-mailadres verwerkt. Mogelijk worden andere gegevens als uw naam verwerkt.

3. Community
DailyOdds maakt gebruik van verschillende social media platformen. Waaronder Facebook, Instagram en Telegram. Wanneer jij je aanmeldt voor één van onze gemeenschappen op deze platformen, kunnen persoonsgegevens verwerkt worden. In vrijwel alle gevallen zijn dit de persoonsgegevens die jij aan het platform hebt verstrekt.

4. Administratie
Voor het voeren van een gedegen administratie maakt DailyOdds gebruik van een externe boekhouder. Deze boekhouder krijgt alleen persoonsgegevens welke wettelijk verplicht zijn voor het voeren van een degelijke administratie. Voor meer informatie zie hoofdstuk 5 van deze privacyverklaring.


5. Cookies, geplaatst via
https://www.dailyodds.com/nl. (Lees onze cookieverklaring voor uitgebreide informatie
Om gebruik te maken van de website en om de website goed te laten functioneren worden er een aantal gegevens bewaard. Denk hierbij aan IP-adres, locatiegegevens, statistische gegevens over surfgedrag en websitebezoek (scroll- en klikgedrag).

Let op: Met betrekking tot cookies conformeren wij ons aan zowel de AVG als de Nederlandse cookiewet (Telecommunicatiewet artikel 11.7A). Dit betekent dat uitgebreidere informatie over cookies gegeven wordt in een apart document: onze cookieverklaring. 

4. Periode van opslag

Hierboven hebben wij aangegeven voor welke verwerkingsdoeleinden wij uw persoonsgegevens gebruiken. Volgens artikel 13 lid 2 sub a van de AVG dienen wij vervolgens aan te geven wat de opslagperiode van de verschillende persoonsgegevens is. Gegevens worden in ieder geval bewaard voor de periode dat deze nodig zijn om een doeleind te verwezenlijken. Heeft u bijvoorbeeld contact met ons gezocht? Dan blijven uw gegevens in ieder geval bewaard voor de periode dat het contact voortduurt. Elk laatste contactmoment tussen u en DailyOdds geldt als een nieuw begin van de bewaringstermijn.

Let op! Het is mogelijk dat gegevens opgegeven en verwerkt voor een bepaald doeleind, overgaan in een ander doeleind. Hierdoor begint er een nieuw bewaringstermijn. Dit geldt alleen voor de persoonsgegevens die nodig zijn voor dat specifieke doeleind. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van dezelfde gegevens zal de bewaringstermijn van deze gegevens overlopen naar die van het volgende doeleinde.

Toelichting
1. Contact opnemen
De bewaartermijn van de gegevens die ontvangen zijn door een contactverzoek met ons verschilt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de aard van het contactverzoek. Gaat het om een vraag die met een eenmalige correspondentie dan verwijderen wij de ontvangen gegevens doorgaans direct. 

Indien de aard van het contactverzoek noopt tot het langer bewaren van gegevens, bewaren wij deze ook langer. Indien blijkt dat het bewaren van de gegevens geen nut heeft, verwijderen wij deze maximaal 1 jaar nadat wij ze hebben ontvangen en het laatste contactmoment heeft plaatsgevonden.


2. Deelname aan community 
Gegevens door u opgegeven om onder de DailyOdds nieuwsberichten te reageren, worden bewaard voor een periode van 3 jaar.

3. Mijn DailyOdds (indien van toepassing)
De gegevens die zijn gebruikt om ‘Een Mijn DailyOdds account’ aan te maken, worden bewaard voor een periode van 2 jaar, nadat u bent uitgeschreven bij DailyOdds.

4. Inschrijven nieuwsbrief
Wij bewaren de gegevens net zo lang tot er uitschrijving van de nieuwsbrief plaatsvindt. Na uitschrijving zullen de gegevens verwijderd worden.

5. Sociale media
DailyOdds plaatst verschillende cookies met verschillende bewaartermijnen, voor een volledig overzicht van de bewaartermijn van onze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen.

6. Administratie
Voor het voeren van onze administratie bewaren wij uw persoonsgegevens voor een minimale periode van 7 jaar, zoals verplicht door de Belastingdienst. Uw gegevens kunnen langer bewaard worden dan 7 jaar indien enig wettelijk voorschrift DailyOdds hiertoe verplicht stelt.  

5. Ontvangers van persoonsgegevens

DailyOdds deelt persoonsgegevens met derde partijen: dit gebeurt enkel wanneer dit strikt noodzakelijk is. In alle gevallen zal DailyOdds zich als verwerkingsverantwoordelijke conformeren aan de AVG wetgeving, specifiek artikel 28 e.v. AVG

Om de beste service te garanderen vanuit DailyOdds, werken wij samen met bepaalde externe partijen. Denk hierbij aan partijen die onze financiële zaken regelen. Hieronder bieden wij je een overzicht van externe partijen die persoonsgegevens van je ontvangen.

DailyOdds alleen gegevens aan derden met uw voorafgaande toestemming of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen belangen.

Overzicht van derde partijen die persoonsgegevens van je ontvangen:

Boekhouder
Voor het bijhouden van onze administratie maken wij gebruik van een externe boekhouder. Deze boekhouder zal in bepaalde gevallen persoonsgegevens inzien, zoals de gegevens die op een factuur of betaalbevestiging staan.

Belastingdienst/overheidsinstanties
Om te voldoen aan onze belastingplicht en/of enig ander wettelijk voorschrift delen wij de benodigde persoonsgegevens met de Belastingdienst en andere overheidsinstanties, indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Gelieerde onderneming(en)
DailyOdds kan persoonsgegevens uitwisselen met aan haar gelieerde onderneming(en) in het kader van verantwoordelijke, efficiënte en doeltreffende bedrijfsvoering, in het bijzonder voor volgende activiteiten:

  • Marketing-activiteiten, waaronder (gerichte) marketingactiviteiten om een relatie mee in stand te houden of uit te breiden;

  • De uitvoering van bedrijfsprocessen en intern beheer;

  • Beveiliging;

  • Naleving van wettelijke plichten.

Diensten van derden
DailyOdds kan gebruikmaken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming. DailyOdds kan gebruikmaken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Indien nodig blijkt zijn met alle relevante partijen verwerkersovereenkomsten gesloten.

Partners
DailyOdds gaat samenwerkingen aan met adverteerdersnetwerken en mediabureaus. Voor hun online advertentie-activiteiten plaatsen deze partijen cookies op uw apparatuur op basis van uw toestemming. Lees hierover meer in ons cookiestatement en de cookiestatements van deze partijen.

Cookies
Wilt u weten welke cookies DailyOdds plaatst? Raadpleeg dan onze cookieverklaring.

6. Beveiliging

Persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor de daartoe bevoegde medewerkers van DailyOdds. Deze persoonsgegevens zijn beveiligd met een wachtwoord. Waar dit mogelijk is, maken wij gebruik van een tweestapsverificatie (of reCaptcha). 

De apparaten waarmee uw gegevens zijn geopend, zijn ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdrukscan en/of gezichtsherkenning. Hierbij gaat het vanzelfsprekend om de noodzakelijke apparaten, zoals computers, laptops en mobiele telefoons. 

Ook wordt uw bezoek aan de DailyOdds website beveiligd door ‘’https’’ beveiliging. Dit betekent dat je verbinding met DailyOdds privé is. Hiermee zorgen we ervoor dat uw persoonsgegevens tijdens websitebezoek veilig blijven. 

Volledigheidshalve, meer informatie over online beveiliging waar DailyOdds gebruik van maakt:

  • Het versturen van uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslot in de adresbalk.

DailyOdds bewaard gegevens niet op fysieke wijze.

Ook neemt DailyOdds neemt passende organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Als onderdeel daarvan sluit DailyOdds verwerkersovereenkomsten met leveranciers die zij inschakelt en die namens haar persoonsgegevens verwerken, waarin aan deze leveranciers passende verplichtingen worden opgelegd om de beveiliging van deze gegevens te waarborgen.

7. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegeven

Hieronder geven we u een overzicht van de rechten die u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens en ons gebruik hiervan. Hoewel we bij DailyOdds op minimale wijze persoonsgegevens verzamelen en verwerken, vinden wij het belangrijk je toch te wijzen op de rechten die je in het kader van de AVG hebt.

a. Recht op inzage (artikel 15 AVG)
Te allen tijde heeft u het recht uw gegevens op te vragen, die bij DailyOdds zijn vastgelegd en bewaard. Dit kan middels het sturen van een e-mail of via telefonisch contact. U krijgt dan een duidelijk overzicht van uw gegevens.

b. Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)
Kloppen uw gegevens (die wij in bewaring hebben) niet meer of zijn deze veranderd? Dan heeft u het recht om dit te laten rectificeren door DailyOdds.

c. Recht op overdracht van gegevens (artikel 20 AVG)
Volgens de AVG heeft u het recht, indien redelijk en mogelijk, DailyOdds te verzoeken gegevens over te dragen aan een andere partij.

d. Recht op het wissen van gegevens ( artiekl 17 AVG)
U heeft in bepaalde gevallen het recht om DailyOdds te vragen gegevens te vernietigen. Dit kunt u doen met een beroep op het recht op vergetelheid. In de volgende situaties moet DailyOdds uw persoonsgegevens vernietigen:

  • DailyOdds heeft uw gegevens niet meer nodig voor doelen waar DailyOdds de gegevens voor verzameld heeft. 

  • U heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven aan DailyOdds om gebruik te maken van gegevens, maar trekt deze nu in. Dit kan bijvoorbeeld via de ‘uitschrijf button’ voor nieuwsbrieven.

  • U maakt bezwaar tegen verwerking van gegevens. Je hebt een absoluut recht om bezwaar te maken tegen direct marketing. Zijn uw belangen groter dan de belangen van DailyOdds met betrekking tot verwerking van uw gegevens? Dan heeft u een relatief recht van bezwaar. Dat betekent dat wissen niet direct hoeft te geschieden, maar pas dan wanneer is vastgesteld dat uw belang zwaarder weegt. 

  • Wanneer DailyOdds uw gegevens onrechtmatig zou verwerken, heeft u direct de mogelijkheid te vragen de gegevens te wissen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

  • Wanneer DailyOdds een wettelijke bewaartermijn heeft overschreden, is DailyOdds verplicht om uw gegevens te wissen. 

  • Wanneer u als betrokkene jonger dan 16 bent en DailyOdds heeft uw gegevens verzameld? Dan kun je vragen aan DailyOdds de gegevens direct te wissen.


Er zijn uitzonderingen op het recht op vergetelheid uit de AVG. Zie voor meer informatie de volgende
pagina.

e. Recht op het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens
U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat DailyOdds niet op de juiste wijze met uw persoonsgegevens is omgegaan. Dat kan via deze
link. De Autoriteit Persoonsgegevens handelt deze klacht dan af.
f. Recht op stap van gegevensverbruik, bezwaar (artikel 21 AVG)
U heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen gegevensgebruik. Zeker in het geval van ‘direct marketing’.

Gebruik maken van bovenstaande rechten?
Een e-mail aan emailadres is in de meeste gevallen al genoeg om gebruik te maken van uw rechten. Twijfelen wij eraan of u bent wie u zegt dat je bent? Dan kunnen we u verzoeken een kopie van uw identiteitsbewijs aan te leveren, zoals dit is voorgeschreven door de Rijksoverheid. Echter zal in de meeste gevallen een minder ingrijpende wijze van identiteitsachterhaling voldoende zijn.

8. Plichten

DailyOdds verwerkt uw persoonsgegevens, zoals aangegeven, op grond van een gerechtvaardigd belang. Uw persoonsgegevens zullen nooit verkocht worden aan een derde.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimaal benodigde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het leveren van diensten. Wanneer u deze verplichte gegevens niet aan ons levert, kan DailyOdds de diensten niet (naar behoren) aanbieden.

Indien het noodzakelijk is uw gegevens te delen met andere partijen dan de hierboven genoemde partijen, zal daar uiteraard eerst uw toestemming voor worden gevraagd door wijziging van ons Privacy Statement. Wij maken wijzigingen altijd kenbaar via de DailyOdds website

DailyOdds behoudt zich het recht gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk vereist is, of wanneer DailyOdds dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek of proces. Tevens wanneer het gaat om eigendom of het beschermen van DailyOdds. Hierbij trachten wij uw recht op privacy zoveel als mogelijk te respecteren. 

Heeft u nog vragen over ons privacybeleid? Neem dan gerust contact op via de onderstaand mailadres.

info@dailyodds.nl 

Versie 2021